Jméno:

b i u AA AA \TeX link skrytý text
Anti-spamová kontrola: Kolik je jedna a čtyři? (slovy)
Matematická sekcerss-icon
<< < 1 2 ... 33 34 > >>
Dominik Stejskal | org | 14. 11. 2020 20:31:54
Hinty jsou zpět! S nimi už zbytek druhé podzimní série snadno rozlouskneš.

Úloha 1. + skrytý text
Podívej se na osovou souměrnost podle kolmice k \textstyle p . Vhodně zvol \textstyle A , \textstyle B , \textstyle C .

Úloha 2. + skrytý text
Co kdyby Terka začínala na úhlopříčce?

Úloha 3. + skrytý text
Hledej pravoúhlé trojúhelníky. + skrytý text
Opiš 2020-úhelníku kružnici, použij Thaletovu a Pythagorovu větu.

Úloha 4. + skrytý text
Sečti všechny rovnice. + skrytý text
Uprav na součiny a využij \textstyle a+b+c=0 .

Úloha 5. + skrytý text
Dokresli překlopení \textstyle A bodu \textstyle A přes osu úsečky \textstyle BC .

Úloha 6. + skrytý text
Označ si průsečík úseček \textstyle BT a \textstyle XY a hledej podobné trojúhelníky.

Úloha 7. + skrytý text
Vezmi diagonálu, domy mimo ní popáruj symetricky a domy na ní vyřeš zvlášť.

Úloha 8. + skrytý text
Lichý cyklus neexistuje právě tehdy, když jdou letiště obarvit dvěma barvami tak, aby každá dvě spojená letiště měla různou barvu. + skrytý text
Pro sudá n může libovolný z hráčů zařídit, že těsně před koncem hry bude stejně letišť od každé z těchto dvou barev.
Václav Janáček | 9. 8. 2020 12:56:52
Samozřejmě máme ukázat |AB|=|CD|, ale jinak skoro dobře :D
Václav Janáček | 7. 8. 2020 14:30:13
Řešení 8:
+ skrytý text
Ukáži, že je to m+n. Nejdříve předpokládejme, že existuje šachovnice, na kterou je možno umístit víc věží. Vezměme nejmenší takovou šachovnici (nejmenší m+n). BÚNO nechť m \leq n. Poté jsou v některém řádku více než 2 věže, jinak jich je nejvýše 2m \leq m+n.
Vyberme některou z nekrajních věží v tomto řádku. Ta ohrožuje jednu věž vlevo a jednu vpravo. Musí být tedy ve sloupci sama. Odstraněním tohoto sloupce získáme menší tabulku s více než m+n věžemi, přitom stále každá věž zjevně ohrožuje právě dvě jiné. Spor.
Rozmístění věží do celého levého sloupce, celého spodního řádku a na políčko vpravo nahoře je platné rozmístění m+n věží.

9:
Nechť k_1, k_2 jsou kružnice protínající se v bodech X, Y. Nechť s nimi kružnice k svírá vnitřní dotek postupně v bodech P, Q. Nechť XY protíná k v bodech M a N
Polopřímky PM a PN protínají k_1 postupně v A a D. Obdobně polopřímky QM a QN protnou k_2 v B a C. Ukažte |AB|=|BC|.
Josef Minařík | org | 28. 7. 2020 20:46:36
Řešení 7:
+ skrytý text
Nejprve si všimněme, že pokud \frac{a}{b} \not \in S, b >a, potom \frac{b-a}{a}, \frac{a}{b-a}\not \in S , protože \frac{1}{\frac{b-a}{a}+1} = \frac{\frac{a}{b-a}}{\frac{a}{b-a}+1} = \frac{a}{b}. Dále předpokládejme, že \frac{a}{b} \not \in S, \frac{a}{b} \neq \frac{1}{2} a a+b je minimální. To je ovšem spor, protože jeden ze zlomků \frac{b-a}{a}, \frac{a}{b-a} je menší než 1, není v S, a má menší součet čitatele a jmenovatele. Tím jsme dokázali, že neexistuje uvažovaný zlomek \frac{a}{b}, a úloha je vyřešena.


8.
Kolik nejvíce šachových věží je možné umístit na šachovnici m\times n, kde m, n > 1, tak, aby každá věž ohrožovala právě dvě další? Dvě věže se navzájem ohrožují, pokud jsou ve stejném sloupci nebo řádku a není mezi nimi žádná jiná věž.
Michal Janík | 24. 7. 2020 10:55:39
Řešení 6:
+ skrytý text
Pro nenulové x,y vydělíme celou nerovnost kladným výrazem (xy)^2 a zavedeme si funkci g(x)=\frac{f(x)}{x}, čímž dostaneme 2g(xy)\geq1+g(x)g(y^2). Dosazením x,y=1 dostaneme 2g(1)\geq1+g^2(1) \Leftrightarrow0\geq(g(1)-1)^2\Rightarrow g(1)=1. Dosazením y=1 dostaneme g(x)\geq1. Naposledy dosazením x=\frac{1}{y} dostaneme 1\geq g\left(\frac{1}{y}\right)g(y^2), ale protože platí g(x)\geq1, musí platit také g(x)=1. Z toho plyne f(x)=x, což zkouškou lehce ověříme.


7.
Množina S, která obsahuje jen racionální čísla má následující vlastnosti:
a) \frac{1}{2}\in S
b) Pokud x\in S, tak \frac{1}{x+1}\in S a \frac{x}{x+1}\in S.

Dokažte, že S obsahuje všechna racionální čísla z intervalu 0<x<1.
Zdeněk Pezlar | 21. 7. 2020 20:20:39
Řešení 5:
+ skrytý text

Pokud označíme \textstyle a_1,\dots,a_{1234} prvky naší množiny a \textstyle s jejich součet, pak \textstyle \lbrace a_1,\dots,a_{1234} \rbrace = \lbrace s-a_1,\dots,s-a_{1234} \rbrace . Tyto množiny jsou shodné a obě mají právě \textstyle 1234 různých prvků, tedy součet prvků obou množin bude shodný: \textstyle s = a_1 + \cdots + a_{1234} = s-a_1 + \cdots + s-a_{1234} = 1233s, tedy \textstyle s=0, máme tedy \textstyle \lbrace a_1,\dots,a_{1234} \rbrace = \lbrace -a_1,\dots,-a_{1234} \rbrace. Pokud by jedno z čísel bylo nulové, například \textstyle a_1, tak \textstyle \lbrace a_2,\dots,a_{1234} \rbrace = \lbrace -a_2,\dots,-a_{1234} \rbrace, součin \textstyle S prvků obou množin bude shodný, \textstyle S = a_2 \cdots a_{1234} =(-a_2)\cdots (-a_{1234})=-S , jedno z \textstyle a_i je \textstyle 0, spor s růzností čísel. Můžeme proto čísla rozdělit na \textstyle 617 dvojic \textstyle (b_i,-b_i) pro nenulová \textstyle b_i. Součin všech čísel bude \textstyle (- b_1 ^2) \cdots (- b_{617}^2)= - (b_1 \cdots b_ {617})^2 < 0.


6.
Určete všechny funkce \textstyle f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}, které splňují \textstyle 2xyf(xy) \geqslant (xy)^2+xf(x)f(y^2) pro všechna reálná \textstyle x,y.
Josef Minařík | org | 16. 7. 2020 23:07:19
Řešení 4:
+ skrytý text
Ukážeme, že m může být nejvýše 2^n. Uvažujme nějakou vyhovující tabulku, nejmenší číslo v každém sloupci je BÚNO 0 (jinak můžeme čísla v daném sloupci posunout), potom žádné číslo nemůže být větší než 1. Pokud je někde v tabulce číslo větší než 0 a menší než 1, můžeme místo něj napsat 0 a tabulka bude pořád splňovat podmínku ze zadání. Stačí nám tedy uvažovat tabulky vyplněné 0 a 1. Pokud by ovšem tabulka měla více než 2^n řádků, budou některé dva řádky stejné, což je spor se zadáním.
Tabulka, jejíž řádky jsou všechny možné posloupnosti 0 a 1, zřejmě vyhovuje zadané podmínce a má 2^n řádků.


5. Množina 1234 (různých) reálných čísel má následující vlastnost. Když nahradíme každé číslo množiny součtem zbývajících 1233 čísel, dostaneme stejnou množinu 1234 čísel. Dokažte, že součin těchto 1234 čísel je záporný.
Magdaléna Mišinová | 12. 7. 2020 20:07:24
Řešení 3:
+ skrytý text

Protože AG\perp GO, O je střed (ABC) a AX je tětiva této kružnice, tak G je střed AX.
Označme S střed BC. Víme, že GX:AG:GS=2:2:1. Těžiště vždy leží uvnitř trojúhelníku, takže S je střed GX. Tím jsme dokázali, že úsečky BC a GX se navzájem půlí, takže čtyřúhelník BXCG je rovnoběžník.
Platí BG\parallel DX a G je střed AX, takže B je střed AD. Obdobně C je střed AE. Opsiště ADE zkonstruujeme proto tak, že z bodů B a C vedeme kolmice postupně na AB a AC. Proto body A, B, C a opsiště ADE určitě leží na kružnici, jak jsme chtěli.


4. Mějme přirozené číslo n. V závislosti na \textstyle n najděte největší \textstyle m s následující vlastností. Tabulka s \textstyle m řádky a \textstyle n sloupci můžeme být vyplněna reálnými čísly tak, aby pro každé dva řádky, čísla v nichž si označíme \textstyle a_1,\,a_2,\dots ,a_n a \textstyle b_1,\,b_2,\dots ,b_n, platilo:
 \max(|a_1-b_1|,|a_2-b_2|,\dots ,|a_n-b_n|)=1
Zdeněk Pezlar | 12. 7. 2020 17:52:47
Řešení 2:
+ skrytý text

\textstyle \frac{x+1}{x} = \frac{x+x+y}{x} = 2+\frac{y}{x}, takže pokud označíme \textstyle a = \frac{x}{y}, , tak díky AG a Cauchymu platí:
(2+a)^2 + (2+\frac{1}{a})^2 \geqslant 2(1+1+a)(1+1+\frac{1}{a}) \geqslant 2 \cdot 3^2 a jsme doma.


3. V trojúhelníku \textstyle ABC s opsištěm \textstyle O a těžištěm \textstyle G platí \textstyle AG \perp GO. Označme \textstyle X \not\equiv A druhý průsečík \textstyle AG s kružnicí \textstyle (ABC) a mějme \textstyle D průsečík přímek \textstyle AB a \textstyle CX, \textstyle E průsečík \textstyle AC a \textstyle BX. Ukaž, že opsiště \textstyle ADE leží na \textstyle (ABC).
Huu Quy Nguyen | 12. 7. 2020 15:03:08
Řešení:
+ skrytý text

Dokážeme matematickou indukcí :)
Pro \textstyle n = 1 tvrzení zřejmě platí.
Předpokládejme, že tvrzení platí pro \textstyle n=i.

Pak z indukčního předpokladu platí \textstyle \prod_{k=1}^{i} (a_k^2 - b_k^2) = x^2 - y^2 pro celá \textstyle x,y.
Nyní pro \textstyle n = i+1 platí \textstyle \prod_{k=1}^{i+1} (a_k^2 - b_k^2) = (a_{i+1}^2 - b_{i+1}^2)\cdot \prod_{k=1}^{i} (a_k^2 - b_k^2) = (a_{i+1}^2 - b_{i+1}^2)(x^2 - y^2)
Jenže \textstyle (a_{i+1}^2 - b_{i+1}^2)(x^2 - y^2) = (a_{i+1}x+b_{i+1}y)^2 - (a_{i+1}y+b_{i+1}x)^2, což je rozdíl dvou čtverců, čímž jsme hotovi.2. Pro kladná reálná \textstyle x,y platí \textstyle x+y=1. Dokaž, že platí \textstyle (\frac{x+1}{x})^2 + (\frac{y+1}{y})^2 \geq 18
Filip Čermák | org | 11. 7. 2020 22:51:48
Ahoj,
jelikož je ti určitě smutno, že už tento rok skončily prasečí série, nechceš zakrnět, a proto by sis rád vyřešil nějaké úložky navíc. Proto bychom rádi obnovili prasečí maraton.
Pravidla jsou následující. Vždy když vyřešíš nejnovější úlohu, napíšeš její řešení a hned zadáš další. Nějací orgové se určitě připojí také, když se budou moc nudit ;) (prosím abyste řešení dávali formou skrytého textu, aby si ji i ostatní mohli vyřešit a hned neviděli řešení).

1.
Dokažte, že pro libovolná přirozená čísla \textstyle n, \textstyle a_1, \textstyle a_2, \textstyle \ldots , \textstyle a_n,\textstyle b_1, \textstyle b_2, \textstyle \ldots , \textstyle b_n je možné zapsat součin \textstyle \prod_{k=1}^{n}(a_k^2 - b_k^2) jako rozdíl dvou čtverců (celých čísel).
Olin | org | 8. 6. 2020 01:40:58
Na krajská kola MO B+C už se dá i registrovat:
https://mo.mff.cuni.cz/bc/
Miroslav Olšák | org | 6. 6. 2020 15:30:51
Ahoj, po delší době jsem zase udělal animované video inspirované PraSečí přednáškou, tentokrát o Burnsideově lemmatu -- jak počítat se zanedbáváním symetrií:
http://www.olsak.net/mirek/manim/burnside_cz.mp4
Enjoy!
Josef Tkadlec | 4. 6. 2020 00:18:43
Dve novinky ze sveta matematicke olympiady:

1) Na webu ceske MO (http://www.matematickaolympiada.cz/ ) se objevilo info o nahradnich internetovych soutezich za krajska kola B+C (20.6.) a celostatko A (29.+30.6.).

2) IMO 2020 (https://imo2020.ru/ ) je ted naplanovane jako virtualni, v datech 21.+22.9.
Dominik Stejskal | org | 18. 5. 2020 19:38:40
I k poslední letošní sérii úloh patří série hintů. No a další zase na podzim. :)

Úloha 1.
(a) + skrytý text
Neexistuje. Hledej monovarianty. + skrytý text
Maximální počet brambor na jednom talíři se nezvětšuje, zato celkový počet ano.

(b) + skrytý text
Ukaž, že z konstrukce pro n+1 vznikne odebráním učitele s n+1 klobáskami konstrukce pro n. + skrytý text
Pro sudá n je až na symetrii jen jedna možnost, pro lichá n > 3 jsou dvě.

Úloha 2.
(a) + skrytý text
Ano, může. Postupuj indukcí. + skrytý text
Zvětši si nějaký člen tak, aby byl alespoň o 2 větší než libovolný jiný.

(b) + skrytý text
Neexistuje. Jaké počáteční hodnoty by členy musely mít? + skrytý text
Nechť BÚNO začínáme s nulami a jedničkami. Je možné poslední nulu zvětšit o 2?

Úloha 3.
(a) + skrytý text
Použij šachovnicové obarvení. + skrytý text
Rozdíl součtu čísel na černých a bílých políčkách se nemění.

(b) + skrytý text
Zkus ze dvou pokrytí n (nebo n-1) políček zkonstruovat pokrytí 2n+1 políček.

Úloha 4.
(a) + skrytý text
Pomocí věty o obvodových úhlech ukaž, že úhly DBC a DCB se oba rovnají polovině úhlu ABC.

(b) + skrytý text
Dokresli si střed PS a najdi podobné trojúhelníky.

Úloha 5.
(a) + skrytý text
Použij hrubé horní odhady na jednotlivé ciferné součty. + skrytý text
s(n) dává stejný zbytek po dělení 9 jako n.

(b) + skrytý text
Ukaž, že a,b,c < 1. + skrytý text
(a+1)(b+1)(c+1) - 4 = (a-1)(b-1)(c-1).

Úloha 6.
(a) + skrytý text
Na jedničku je možné se dostat pouze z k-ciferného čísla tvaru 11...1. Ukaž, že takové číslo je pro k > 1 dělitelné prvočíslem větším než 7, a tedy se na něj nedá dostat. + skrytý text
Pokud 3 | k, tak 37 | 11...1. Ukaž, že jinak není 11...1 dělitelné žádným z prvočísel 2, 3, 5, 7.

(b) + skrytý text
Může se mu to podařit. Zaplňuj rovinu po spirále. Při zaplňování bodu by bylo ideální, kdyby Martin mohl použít Čínskou zbytkovou větu a najít tak číslo, které lze do mřížky přidat. To ale není možné udělat přímo. + skrytý text
Martin může Čínskou zbytkovou větu použít na "nejlepší možnou" množinu čtverců. Ukaž, že je úloha nastavena tak, aby to vyšlo. + skrytý text
Nechť největší čtverec obsahující přidávaný bod má rozměr m x m. Použij Čínskou zbytkovou větu tak, aby pro každé prvočíslo p <= m byl součet čísel ve čtverci o rozměrech p^floor(log_p(m)) x p^floor(log_p(m)) dělitelný p^floor(log_p(m)). + skrytý text
Vezmi si libovolný čtverec s x s obsahující přidávaný bod a dokaž, že součet čísel v něm je dělitelný libovolným prvočíslem ve stejné mocnině jako s. Použij, co víš, a šikovně dláždi větší čtverce menšími. + skrytý text
Ukaž, že do "rohů" spirály je možno umístit libovolné číslo. Ukaž, že už tak dokážeš napsat do roviny každé přirozené číslo jednou.

Úloha 7.
(a) + skrytý text
Pokud je jeden čtverec prázdný, jsou dámy jenom ve dvou čtvercích. + skrytý text
Pokryj je diagonálami.

(b) + skrytý text
Poskládej nejdřív kartičky do balíčků se součtem L*n, kde 1 <= L <= n-1. + skrytý text
Potom takový balíček ber jako jednu kartu s hodnotou L a použij indukční předpoklad.
Pavel Hudec | org | 9. 5. 2020 18:03:51
Ahoj,

skupinka úspěšných amerických olympioniků rozjíždí projekt online přednášek zdarma nazvaný Math Divulged. Přednášky začínají vždy ve 22:00 našeho času a je možné si je pouštět i zpětně. Program vypadá následovně:

Pondělí - úvod do soutěží, nepříliš obtížná série přednášek, můžete je zkusit, pokud si tolik nevěříte, případně je můžete doporučit pikomaťákům nebo svým mladším sourozencům.

Středa - olympiádní přednášky podobné jako na PraSečích sousech.

Pátek - semináře jdoucí více do šířky zaměřené na různá témata spojená s matematikou (VŠ matematika, různé vědní obory, biologické modely aj.)

Sobota - jiný pohled na témata běžného středoškolského učiva s důrazem na "proč" namísto biflování.

Kompletní informace a odkaz na videopřednášky pak najdete na https://sites.google.com/view/mathdivulged/.
Lenka Kopfová | org | 25. 4. 2020 14:45:22
Ahoj,

taky Ti chybí Náboj? Možnost jet na jarní soustředění a pořádně si tam zasoutěžit?
Tak máme příležitost právě pro Tebe!
Příští pátek se totiž uskuteční Mecz Online. ⚔️

Co je to Mecz?
Je týmová soutěž, kde každý tým dostane 4-8 úloh a jejich cílem je úlohy v časovém limitu vyřešit. Úlohy jsou během soutěže vysvětlovány online organizátorům. Více detailů upřesníme podle počtu účastníků.

Povolené pomůcky:
Viz standardní pravidla MO. Tedy jedině psací a rýsovací potřeby, žádné mobily, telefony, kalkulačky, wolframy, geogebry a jiné prevíty.

Týmy budou po 1-5 lidech. Můžete se na týmu domluvit sami, ale nebojte se, pokud nikoho neznáte, nebo to si nejste jistí, koho vybrat, napiště své jméno na prázdný řádek tabulky a v poznámky napište "Hledám Tým!" nebo se dohodněte s někým, kdo už tým hledá ;)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BlYzb...

Kdy?
1.5.2020 (Pátek) v 16.00.
Délka?
Tři hodiny.
Kde?
Váš tým může může komunikovat využitím jakéhokoli komunikačního přistroje (pokud jste v jedné domácnost, nemusíte si volat).
Doporučené:
https://hangouts.google.com/, https://www.skype.com/, Messenger, https://meet.jit.si/
Další užitečné pomůcky:
Online whiteboard https://awwapp.com/

Přičemž samotná komunikace s orgy bude probíhat pravděpodobně přes https://meet.jit.si/.
Všechny podrobnosti upřesníme během týdne podle zájmu.
Michaela Hubatová | 17. 4. 2020 03:49:06
Ahoj všem a hurá!
Následující týmová matematická soutěž proběhne navzdory COVID-19!
Mezinárodní online týmová matematická soutěž Purple Comet! Math Meet se letos uskuteční od 21. do 30. dubna. Je určena pro až šestičlenné týmy. Není třeba se fyzicky scházet, můžete při soutěži spolupracovat například prostřednictvím oblíbeného chatu či videohovoru. Potřebovat budete tedy připojení k internetu a dospělého supervisora, který Váš tým zaregistruje. Registrace již probíhá a bude možná až do konce soutěžního období. Zadání bude k dispozici i v češtině (jsem autorkou překladů).
Stručné informace o soutěži v čestině naleznete na https://purple-comet-cesky.webnode.cz/.
Úplné informace naleznete v angličtině na http:// https://purplecomet.org/
Lenka Kopfová | org | 10. 4. 2020 23:59:58
Ahoj,

Švýcaři se rozhodli být aktivní a vytvořili něco jako trochu víc fancy mezinárodní TRiKS. Nemám moc odhad na obtížnost, ale jsou tam dvě kategorie (zkušení/nováčci) a člověk určitě nic nezkazí, když zkusí něco nového :-) Rozhodně bych se toho nebála :)
Odkaz na stránky tady https://facebook.com/events/s/global-quaranti.... K soutěžení je potřeba vyplnit nějaký google form (odkaz na stránkách). A pokud ještě stále váháš, tak neváhej, páč registrace je prý do neděle.

Veselé Velikonoce a hodně čokoládových vajíček,
Lenka
Dominik Stejskal | org | 10. 4. 2020 01:30:06
Blížíme se ke konci roku a přichází předposlední, pro velký úspěch dvojitá várka hintů!

3. jarní série:

Úloha 1. + skrytý text
2025 = 45^2.

Úloha 2. + skrytý text
Stačí 1010 vteřin.

Úloha 3. + skrytý text
Vyber si tým, který porazil aspoň 4 týmy. Poté uvažuj pouze tyto týmy a opakuj.

Úloha 4. + skrytý text
Nechť je R průsečík ramen BC, DA. V jakém poměru dělí body, kde míče přešly přes brankovou čáru, úsečku RA?

Úloha 5. + skrytý text
Uvaž polynom P(t+1)-P(t)
.
Úloha 6. + skrytý text
Zjisti, co v tomto kontextu znamená výraz (abc)/(ab + bc + ca). Díky tomu najdi výraz, který se v průběhu procesu nemění. + skrytý text
Dokaž, že součet převrácených hodnot čísel na tabuli se nemění.

Úloha 7. + skrytý text
Žabák může projít všechny kameny tak, aby pouze v jednom skoku vydělal jednu korunu. + skrytý text
Navrhni konstrukci a u ní urči počet skoků délky 2^k. + skrytý text
Spočítej jaký může být počet skoků délky větší než 2^k pro fixní k. + skrytý text
Ukaž, že nalezený počet skoků dané délky je nejlepší možný.

Úloha 8. + skrytý text
V pravoúhlém trojúhelníku je √2-násobek délky přepony větší nebo roven součtu délek odvěsen. + skrytý text
Rozděl si trasu na úseky mezi body kde Filip mění směr jízdy vzhledem ke spádnici.


3. seriálová série:

Úloha 1. + skrytý text
Dokresli střed oblouku BC.

Úloha 2. + skrytý text
Dokresli body naproti bodům B a C.

Úloha 3. + skrytý text
Najdi DDIT, kterým dostaneš dvojice bodů na kružnici Ω (E,F), (A,M), (B,C) v jedné involuci.
<< < 1 2 ... 33 34 > >>

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení pro vnější vztahy a propagaci UK.

Partneři

pix